Mighty Millers Brewing Co.

Hogyan
működik
Hova
szállítunk
Söreink Árak/
adatok
Adatvédelmi
tájékoztató
Általános
tájékoztató
 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy a Mighty Millers Brewing Company Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.

Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen - jogi szempontból értelmezhető - kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a www.mmbc.hu hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

2. Az Adatkezelő adatai

2.1. Az Adatkezelő cégadatai

Név: Mighty Millers Brewing Company Kft.

Székhely: 9011 Győr, Külső Vasút sor 17.

Cégjegyzékszám: 08-09-029439

A bejegyző bíróság megnevezése: Győr-Moson-Sopron megyei cégbíróság

Adószám: 26154109-2-08

Központi telefonszám: +36 70 349 6170

Központi e-mail: mmbc.brewing@gmail.com

2.2. Az Adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:

mmbc.brewing@gmail.com

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) a 3.8. pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

3. Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

3.1. A rendeléshez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett e-mailben történő hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a megrendelt termék házhozszállításának biztosítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás nyújtása nem lehetséges

Az adatkezelésben kezelt adatok:

 • vezetékneve

 • keresztneve

 • e-mail címe

 • telefonszáma

 • számlázási név

 • számlázási cím

 • szállítási név (ha eltér)

 • szállítási cím (ha eltér)

 • megrendelt termék(ek) megjelölése

 • megrendelt termék(ek) vételára

 • átvétel/kézbesítés módja

 • fizetési mód

 • megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk

 • megrendelés időpontja

 • fizetés időpontja

 • banki átutalással történő előre fizetés esetén a Felhasználó bankszámlaszáma.

3.2         A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

Jogalap/Jogszabály

Megőrzési idő

vezetékneve

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

keresztneve

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

e-mail címe

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

telefonszáma

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

számlázási név

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

számlázási cím

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

szállítási név (ha eltér)

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

szállítási cím (ha eltér)

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

ország

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

megrendelt termék(ek) megjelölése

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

megrendelt termék(ek) vételára

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

átvétel/kézbesítés módja

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

fizetési mód

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

megrendelés időpontja

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

fizetés időpontja

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

banki átutalással történő előre fizetés esetén a Felhasználó bankszámlaszáma.

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez e-mailben

az adójogszabályok szerinti elévülési ideig

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1. Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a 3. pontban felsorol Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorol jogszabályok szerint végzi.

A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni, kivéve azokat az adatokat, amelyek esetén az adatkezelésre jogszabály kötelezi az Adatkezelőt..

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

4.2. Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:

5. Az adatok tárolása és biztonsága

5.1. Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve:

Adatkezelő központi telephelye

9011 Győr, Külső Vasút sor 17.

5.2. Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

       sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;

       bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;

       rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat:

       szervezeti, működési,

       fizikai biztonsági,

       információbiztonsági

védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

Cégnév

Cím

Tevékenység/Engedély Szám

Szerepkör

Átadott adatok köre

Vesztergom Lajosné

9012 Győr, Mandula u. 18.

Könyvelés - MKVK004495

Adatfeldolgozó

- Megrendelő számlában szereplő adatai

Fox Post Zrt. Adószám: 25034644-2-10 Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9. Csomagszállítás Adatfeldolgozó - Megrendelő Neve, Címe, Telefonszáma,

7. Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

7.1. Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • az Érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;

 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;

 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül..

7.2. Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

7.3. Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll::

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.6. Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

7.7. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

8. Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

Facebook Instagram